1. ALGEMENE BEPALINGEN

Algemeen

Dit charter ("CHARTER") heeft tot doel de gebruikers van onze website te informeren
toegankelijk op het volgende adres: https://www.albi-tourisme.fr/ (“SITE”) en, meer in het algemeen,
van de diensten van het VVV-kantoor van Albi, van de toezeggingen en maatregelen genomen door het Bureau van
toerisme om de bescherming van hun persoonsgegevens (“DATA
PERSOONLIJK").

Door de SITE te gebruiken, gaan gebruikers akkoord met het verzamelen en gebruiken van hun GEGEVENS
PERSOONLIJK op de wijze beschreven in dit CHARTER.

Respect voor privacy en persoonsgegevens staat bij ons voorop.
Het VVV-kantoor van ALBI verbindt zich ertoe de verzamelde PERSOONSGEGEVENS te verwerken
in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, en in het bijzonder wet nr. 78-17 van 6 januari
1978 gewijzigd met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden (“COMPUTER RECHT
EN VRIJHEDEN"), en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27
april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
persoonlijke aard en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (“AVG”).

Dit beleid wordt uitgevoerd door het VVV-kantoor van Albi (hierna "
organisatie"), waarvan de belangrijkste activiteiten de ontwikkeling van het toeristisch aanbod zijn, de
promotie van toeristische bestemmingen en marketing van het toeristische aanbod van de Tarn.
Als onderdeel van onze activiteit implementeren we gegevensverwerking
personeel met betrekking tot de gegevens van onze klanten, partners en prospects.

detail:

 • Klanten zijn natuurlijke of rechtspersonen die op grond van een overeenkomst zijn ingeschakeld
  bij onze organisatie zijn dit professionele klanten van het toerisme of de groten
  publiek.
 • De vennoten zijn natuurlijke of rechtspersonen die actief zijn in de sector van
  toerisme (toeristenprofessionals van de afdeling, projectleiders en investeerders
  intern en extern, distributeurs van verblijven, lokale autoriteiten en hun
  groepen of institutionele partners)
 • Prospects vertegenwoordigen elke potentiële klant of contactpersoon die berichten ontvangt
  promotionele producten van onze organisatie waarvan de gegevens rechtstreeks via zijn verzameld
  contactformulieren, evenementen of indirect via een partner van
  het lichaam.

Toepassingsgebieden

Dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens is bedoeld om van toepassing te zijn
als onderdeel van de uitvoering van de verwerking van de persoonsgegevens van onze klanten,
partners en vooruitzichten.
Het doel van dit beleid is om te voldoen aan de informatieplicht van onze organisatie en daarmee
om de rechten en plichten van klanten, partners en prospects te formaliseren
over de verwerking van hun gegevens. Het heeft alleen betrekking op de behandelingen die wij
verantwoordelijk zijn, evenals op gegevens die als "gestructureerd" worden gekwalificeerd.
De verwerking van persoonsgegevens kan rechtstreeks door onze organisatie worden beheerd
of via een speciaal door hem aangestelde onderaannemer.
Dit beleid staat los van enig ander document dat van toepassing kan zijn binnen de
contractuele relatie die ons bindt aan onze klanten, partners en prospects. Gloednieuw
verwerking, wijziging of verwijdering van een bestaande verwerking zal onder de aandacht worden gebracht van de
klanten, partners en prospects door een wijziging van dit beleid.

2. Klantgegevens

Soorten geschenken verzameld

Niet-technische gegevens
Beleefdheid,
Naam,
Voornaam,
Adres,
Postcode,
Villa's,
Land,
Telefoon,
E-mail adres,
Naam van de structuur, vereniging of vennootschap
technische gegevens
Identificatiegegevens (IP-adres)
Verbindingsgegevens (logboeken)
Acceptatiegegevens (klik/opt-in)
Locatie gegevens

Herkomst van gegevens

De gegevens van onze klanten worden verzameld van:

 • Informatie die door de klant zelf wordt doorgegeven, hetzij op papier of elektronisch, door hemzelf ingevuld formulier
 • Gegevens verzonden op de website, sociale netwerken, enz.
 • Databases die worden gedeeld tussen verschillende partners, gevoed en beheerd door al deze partners
 • Informatie die door de klant zelf wordt doorgegeven tijdens een online aankoop op de boekingssite

Doel

Afhankelijk van het geval verwerken wij de gegevens van onze klanten voor de volgende doeleinden:

 • Reageer op contactverzoeken
 • Stuur toeristische documentatie
 • Klantrelatie beheren
 • Stuur tevredenheidsenquêtes
 • Verkoop producten via de online winkel
 • Verkoop kaartjes voor voorstellingen
 • Verkoop toeristische verblijven
 • Evenementen beheren
 • Zet commerciële prospectieacties op
 • Nieuwsbrieven versturen
 • Voldoen aan onze administratieve verplichtingen
 • Statistieken uitvoeren

Bewaartermijnen

De bewaartermijn voor de gegevens van onze klanten wordt bepaald in het licht van wettelijke beperkingen.
en contractuele verplichtingen die op ons wegen en, bij gebreke daarvan, volgens onze behoeften en in het bijzonder volgens
de volgende principes

behandelingDe duur van het gesprek
KlantgegevensVoor de duur van de contractuele relaties, verhoogd met 3 jaar voor animatie- en prospectiedoeleinden, onverminderd de bewaarplicht of de verjaringstermijnen
technische gegevens1 jaar vanaf verzameling
CookiesZie cookiebeleid

Na de vastgestelde termijnen worden de gegevens gewist of na anonimisering bewaard, met name om redenen van statistisch gebruik. Ze kunnen worden bewaard in het geval van precontentieuze procedures en geschillen.
Klanten worden eraan herinnerd dat verwijdering of anonimisering onomkeerbare bewerkingen zijn en dat we ze daarna niet meer kunnen herstellen.

Legale basis

De verwerking die we uitvoeren onder dit beleid heeft, afhankelijk van het geval, de volgende rechtsgronden:

 • Voor het beheer en de opvolging van uw contracten, bestellingen, leveringen en facturen :
  Wettelijke basis: Contractueel, verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen
 • Om onze kennis van de toeristische clientèle te verbeteren :
  Rechtsgrondslagen: Ons legitieme belang en uw toestemming indien vereist.
 • Om te reageren op vragen en verzoeken om informatie :
  Wettelijke basis: Uw toestemming
 • Om u nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen, commerciële aanbiedingen, enquêtes te sturen :
  Wettelijke basis: Uw toestemming
 • Om de goede werking van de SITE te verzekeren, om de inhoud en werking ervan te verbeteren en om deze aan te passen aan verzoeken :
  Rechtsgronden: Ons legitieme belang en uw toestemming indien vereist
 • Pom geanonimiseerde statistische berekeningen uit te voeren :
  Rechtsgronden: Ons legitieme belang, uw toestemming indien vereist.
  Wettelijke verplichting: taak van openbare dienst van het VVV-kantoor.
 • Om uw verzoeken om de uitoefening van "Informatique & Libertés"-rechten te beheren en erop te reageren
  Rechtsgrondslagen: Wettelijke verplichting (IT- EN VRIJHEIDSRECHT en AVG)

3. AANBIEDERSGEGEVENS

Soorten geschenken verzameld

Niet-technische gegevens
Beleefdheid,
Naam,
Voornaam,
Adres,
Postcode,
Villa's,
Land,
Telefoon,
E-mail adres,
Naam van de structuur, vereniging of vennootschap
Bankgegevens (RIB)
technische gegevens
Identificatiegegevens (IP-adres)
Verbindingsgegevens (logboeken)
Acceptatiegegevens (klik/opt-in)
Locatie gegevens

Herkomst van gegevens

We verzamelen gegevens van onze partners van:

 • Informatie rechtstreeks verzameld via partners,
 • Informatie verzameld via gedeelde databases
 • Elektronische formulieren ingevuld door partners
 • Registraties of abonnementen op onze online diensten (nieuwsbrief, sociale netwerken).

Doel

Afhankelijk van het geval verwerken wij de gegevens van onze klanten voor de volgende doeleinden:

 • Relatiebeheer partnerrelaties
 • Weergave van gekwalificeerde informatie over onze dienstverleners op het web en in onze publicaties
 • Etikettering van sites en apparatuur voor de door de organisatie toevertrouwde sectoren
 • Tourism engineering operations (diagnostiek en haalbaarheidsstudies, ondersteuning bij het opzetten van projecten en subsidieaanvraagdossiers)
 • Netwerk- en overlegoperaties tussen de verschillende partners
 • Ondersteunende activiteiten voor de marketing van partnerserviceproviders
 • Beheer van de evenementen die we organiseren
 • Trainingsactiviteiten voor partnerserviceproviders
 • Zoek operaties voor distributeurs
 • Oprichting van een database van lokale toeristische belanghebbenden
 • Het delen van deze database op departementaal, regionaal en landelijk niveau

Bewaartermijnen

De bewaartermijn voor de gegevens van onze partners wordt bepaald met inachtneming van de wettelijke en contractuele verplichtingen die op ons wegen en, bij gebrek daaraan, volgens onze behoeften en in het bijzonder volgens de volgende principes:

behandelingDe duur van het gesprek
KlantgegevensVoor de duur van de contractuele relatie, vermeerderd met 3 jaar ten behoeve van het bewaken van de relatie, onverminderd bewaarplichten of verjaringstermijnen
technische gegevens1 jaar uit hun verzameling
CookiesZie cookiebeleid

Na de vastgestelde termijnen worden de gegevens gewist of na anonimisering bewaard, met name om redenen van statistisch gebruik. Ze kunnen worden bewaard in het geval van precontentieuze procedures en geschillen.
Partners worden eraan herinnerd dat verwijdering of anonimisering onomkeerbare bewerkingen zijn en dat we ze daarna niet meer kunnen herstellen.

Legale basis

De verwerking die we onder dit beleid implementeren, is allemaal wettelijk gebaseerd op de implementatie van contractuele of precontractuele maatregelen.

4. VOORUITZICHTEN GEGEVENS

Soorten geschenken verzameld

Niet-technische gegevens
Beleefdheid,
Naam,
Voornaam,
Adres,
Postcode,
Villa's,
Land,
Telefoon,
E-mail adres,
Naam van de structuur, vereniging of vennootschap
Bankgegevens (RIB)
technische gegevens
Identificatiegegevens (IP-adres)
Acceptatiegegevens (klik/opt-in)
Locatie gegevens

Herkomst van gegevens

We verzamelen onze prospectgegevens van:

 • Gegevens verstrekt door de prospect (papieren formulier, visitekaartje, enz.)
 • Elektronische formulieren ingevuld door de prospect
 • Online ingevoerde gegevens (website, sociale netwerken, enz.)
 • Gegevens verstrekt door de prospect tijdens een online aankoop of reservering van een gratis dienst
 • Gegevens verstrekt door de prospect tijdens een online chat
 • Registratie of abonnement op onze online diensten (website, sociale netwerken)
 • Aanmelden voor evenementen
 • Databases die worden gedeeld tussen verschillende partners, gevoed en beheerd door al deze partners
 • Lijst meegedeeld door de organisatoren van evenementen of conferenties waaraan we deelnemen
 • Uitzonderlijke verhuur van databases
 • Communicatie van contacten via gespecialiseerde bedrijven of partners.

Doel

Afhankelijk van het geval verwerken wij de gegevens van onze klanten voor de volgende doeleinden:

 • Reageer op contactverzoeken
 • Stuur toeristische documentatie
 • Klantrelatie beheren
 • Stuur tevredenheidsenquêtes
 • Verkoop producten via de online winkel
 • Verkoop toeristische verblijven
 • Evenementen beheren
 • Zet commerciële prospectieacties op
 • Nieuwsbrieven versturen
 • Voldoen aan onze administratieve verplichtingen
 • Statistieken uitvoeren

Bewaartermijnen

De bewaartermijn voor de gegevens van onze prospecten wordt bepaald met inachtneming van de wettelijke en contractuele verplichtingen die op ons wegen en, bij gebrek daaraan, volgens onze behoeften en in het bijzonder volgens de volgende principes:

behandelingDe duur van het gesprek
KlantgegevensGedurende 3 jaar vanaf hun verzameling of het laatste contact van de prospect
technische gegevens1 jaar uit hun verzameling
CookiesZie cookiebeleid

Na de vastgestelde termijnen worden de gegevens gewist of na anonimisering bewaard, met name om redenen van statistisch gebruik. Ze kunnen worden bewaard in het geval van precontentieuze procedures en geschillen.
Prospects worden eraan herinnerd dat verwijdering of anonimisering onomkeerbare bewerkingen zijn en dat we ze daarna niet meer kunnen herstellen.

Legale basis

De hierboven vermelde doeleinden voor het verwerken van vooruitzichten zijn gebaseerd op de volgende rechtmatigheidsvoorwaarden:

 • Uitvoering van precontractuele maatregelen
 • Gerechtvaardigd belang van onze organisatie
 • Toestemming van de prospect wanneer de wet dit vereist (voorbeeld m.b.t. het versturen van commerciële prospectieberichten)

5. GEGEVENS ONTVANGERS

De gegevens zijn toegankelijk voor bevoegde interne of externe ontvangers en onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. Intern bepalen we volgens een autorisatiebeleid welke ontvanger toegang krijgt tot welke gegevens.

Interne ontvangersExterne ontvangers
Geautoriseerd personeel binnen onze structuur (personeel verantwoordelijk voor marketing, beheer van klantenrelaties/kwaliteitsdienst, dienstverlener en prospect, administratief personeel, boekhoudafdeling, apparatuurafdeling, personeel verantwoordelijk voor IT).Toeristische partners
Technische dienstverleners
Boekhoudkundig personeel
Bankinstellingen
Administratie

6. RECHTEN VAN PERSONEN

Uitoefening van rechten

In overeenstemming met de COMPUTER- EN VRIJHEIDSWET en de AVG heeft u de
volgende rechten:
Toegangsrechten (artikel 15 AVG), rectificatie (artikel 16 AVG), update,
volledigheid van uw gegevens (Meer informatie)
Recht om uw persoonsgegevens te blokkeren of te wissen (artikel 17 AVG),
wanneer ze onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn, of waarvan het verzamelen, gebruiken,
communicatie of opslag is verboden (Meer informatie)
Recht om uw toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c AVG)
Recht om de verwerking van uw gegevens te beperken (artikel 18 AVG)
Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21 AVG) (Meer informatie gebruiksaanwijzing)
Recht op overdraagbaarheid van de gegevens die u aan ons heeft verstrekt, wanneer uw gegevens onderhevig zijn aan
geautomatiseerde verwerking op basis van uw toestemming of op basis van een contract (artikel 20 AVG)
In geval van overlijden en bij gebrek aan instructies van u, verbinden wij ons ertoe uw eigendommen te vernietigen
gegevens, tenzij het bewaren ervan noodzakelijk blijkt voor bewijsdoeleinden of om te reageren op een
wettelijke verplichting.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend bij de functionaris voor gegevensbescherming van het Office du
Toerisme.
Postadres: Françoise LEPAIN VVV-kantoor, Berbie Palace, Place Sainte
Cecile 81000 Albi
Adres post : [e-mail beveiligd]
Bovendien kan op elk moment een klacht worden ingediend bij de CNIL (3 Place de Fontenoy,
75007 Parijs).

7. MAATREGELEN DE SECURITÉ

Het VVV-kantoor implementeert maatregelen om de bescherming van de vertrouwelijkheid en veiligheid van de PERSOONSGEGEVENS die in het kader van zijn activiteiten worden verzameld, te waarborgen.
Het VVV-kantoor neemt met name alle nuttige voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot PERSOONSGEGEVENS (fysieke beveiliging van de gebouwen, authenticatieproces voor onze klanten met vertrouwelijke wachtwoorden.
Wij zorgen ervoor dat haar technische dienstverleners die waarschijnlijk kennis hebben van PERSOONSGEGEVENS dezelfde vertrouwelijkheid respecteren en voldoende garanties hebben met betrekking tot de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen.
In geval van uitbesteding van een deel of de volledige verwerking van persoonsgegevens, verbinden wij ons ertoe om contractueel veiligheidsgaranties op te leggen aan onze onderaannemers door middel van technische maatregelen voor de bescherming van deze gegevens en de gepaste personele middelen.

8. DATA INBREUK

In geval van een inbreuk op persoonsgegevens, verbinden wij ons ertoe de Cnil hiervan op de hoogte te stellen onder de voorwaarden voorgeschreven door de AVG.
Als de inbreuk een hoog risico inhoudt voor klanten, partners en prospects en de gegevens niet zijn beschermd, zullen we de betrokken personen op de hoogte stellen en hen de nodige informatie en aanbevelingen verstrekken.

9. CONTACTEN

Functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld met de volgende contactgegevens: Françoise LEPAIN
VVV-kantoor, Berbie Palace, Place Sainte Cécile 81000 Albi
Adres post : [e-mail beveiligd]
Bij nieuwe verwerkingen van persoonsgegevens nemen wij vooraf contact op met de functionaris voor gegevensbescherming.
Indien u specifieke informatie wenst te verkrijgen of een specifieke vraag wilt stellen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming die u binnen een redelijke termijn een antwoord zal geven met betrekking tot de gestelde vraag of de gevraagde informatie.
Bij een probleem met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de daartoe aangewezen functionaris voor gegevensbescherming.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de CNIL

Klanten, partners en prospects die betrokken zijn bij de verwerking van hun persoonsgegevens worden op de hoogte gebracht van hun recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, namelijk de Cnil, indien zij van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de Europese gegevens beschermingsvoorschriften, op het volgende adres:
Cnil – Klachtenafdeling
3 Place de Fontenoy - TSA 80715 – 75334 PARIJS CEDEX 07
Tel: 01 53 73 22 22

Was deze inhoud nuttig voor u?